تابلو روان چگونه کار می کند؟

در پست خروجی کردن GPIO کمی در خصوص اینکه دات ماتریکس چیست و ساختار داخلی آن چگونه است، توضیحات مختصری دادم. دیدیم که تنها با تعداد کمی پایه می توان بر هر LED از دات ماتریکس که می خواهیم کنترل داشت و آن را خاموش یا روشن کرد. کاری که در آنجا مورد نیازمان بود کنترل یک ردیف LED از دات ماتریکس بود اما اگر قرار باشد که هم زمان بر دو ردیف (یا بیشتر) کنترل داشته باشیم. این کار چگونه امکان پذیر خواهد بود؟

ادامه ی مطلب